Yozlaşan bürokrasiyi tanıyor muyuz yoksa?

Ekim 8, 2021

Yozlaşan bürokrasiyi tanıyor muyuz yoksa?

Nikolay Gogol’ün “Müfettiş” adlı oyunu, Uğur Büke çevirisiyle Can Yayınları tarafından yayımlandı.

Tanıtım bülteninden

Gogol’ün, dönemin yozlaşan bürokrasisine serzenişte bulunan Puşkin’in sözlerinden esinlenerek yazdığı, resmî kurumların çatıları altında gayriresmi durumların yaşandığı bir güldürü Müfettiş.
 
Çarın ıslahat planları gereği teftişler artırılınca adeta birer tanrıya dönüşen müfettişler, bürokrasinin kaderini belirlemeye başlar. Kimi fırsatçıların bu durumu fark etmesiyle, gerçek bir müfettiş olmak ya da yalnızca müfettişe benzemek arasında bir fark kalmaz. Kentteki iyi giyimli, zengin bir toprak ağasının kumarbaz oğlunu müfettiş sanan kaymakam, posta müdürü, memurlar ve kent sakinleri, teftiş etmekle uzaktan yakından alakası olmayan bu adama ikramlar, hediyeler yağdırmaya başlar. Sözde müfettişe de durumun keyfini sürmek kalır…
 
Çarlık Rusya’sını sarsan Müfettiş, Gogol’ün kariyeri için kısa vadede bir tehdit, uzun vadede bir başyapıt haline geldi.
 
#dünyaklasikleri #rusklasikleri #oyun #teftiş #yozlaşma #bürokrasi
 
Müfettiş’e ilgi duyanlar için ek öneriler: Nikolay Gogol: Burun, George Orwell: Aspidistra, E.T.A. Hoffmann: Kedi Murr’un Hayat Görüşleri, Milan Kundera: Kayıtsızlık Şenliği, Fyodor Dostoyevski: Tatsız Bir Olay
 
Dizi: Can Klasik
Tür: Oyun
Sayfa sayısı: 168
Fiyat: 12,00 TL         
 
NİKOLAY GOGOL, 1809’da Uk­ray­na’da doğ­du. Halk kültürünü yansıtmak­la bir­lik­te alı­şıl­mışın dışına çıkan ilk öyküle­ri Rus ede­bi­yatına ye­ni ve di­ri bir ha­va ge­tir­di. Genç yaşında ünle­nen Go­gol’ün ilk hayran­ları arasında şa­ir Alek­sandr Puş­kin ve eleş­tir­men Vis­sa­ri­on Belins­ki de vardı. Mirgorod Öyküleri ve Petersburg Öyküleri, Go­gol’ün Rus ede­bi­yatında­ki ye­ri­ni da­ha da sağ­lam­laş­tır­dı. Çar I. Ni­ko­lay döne­minde­ki yoz­laşmış bürok­ra­si­yi acımasızca ala­ya alan Müfettiş adlı güldürüsünün ge­ri­ci basından gördüğü büyük tep­ki üze­ri­ne Rus­ya’dan ayrılmak zo­run­da ka­lan Go­gol, çe­şit­li ara­lar­la 1842’ye ka­dar Ro­ma’da ya­şadı. Ölü Canlar adlı ro­manı, serf­lik düze­ni ve dev­let yöne­ti­min­de­ki ada­let­siz­lik­le­riy­le feo­dal Rus­ya’yı yansıtıyor­du. Go­gol’ü ününün doru­ğu­na ulaş­tıran yapıtı Ölü Canlar ol­du. Rus ede­bi­yatının öncü isimlerinden ka­bul edi­len Go­gol, ya­şa­mı­nın son döne­min­de ruh­sal bunalım­lar ge­çi­rip 1852’de Mos­ko­va’da öldü.
 
UĞUR BÜKE, 1959’da Suşehri’nde doğdu. Öğretmen Okulu’nu bitirdikten sonra Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü’ne girdi. 1981’de mezun olduktan sonra Türki­ye’nin Sesi radyosunda Rusça spiker ve çevirmen olarak çalıştı. Askerliğinin ardından İstanbul’a yerleşerek turist rehberliği ve Sovyetler Birliği Başkon­so­los­luğu’nda çevirmenlik yaptı. Nikolay Gogol, Lev Tols­toy, İvan Turgenyev, Nikolay Leskov, İvan Bunin, Valentin Rasputin, Anatoli Rybakov, Yuri Bondarev, Nikolay Nekrasov, İlya Boyaşov, Svetlana Uturgauri, Olcas Süleymenov, R. Abutalıbov, E. Muradaliyeva gibi yazarların eserlerini Türkçeye kazandıran ve TYS üyesi olan Büke evli ve bir kız çocuk sahibidir.

edebiyathaber.net (8 Ekim 2021)

Yorum yapın