Kısa Klasiklerde bu ay: “İşaret Memuru” ve “Palto”

Temmuz 10, 2020

Kısa Klasiklerde bu ay: “İşaret Memuru” ve “Palto”

Charles Dickens’ın “İşaret Memuru” ve Gogol’ün “Palto” adlı öykü kitapları, Kısa Klasikler dizisinden Can Yayınları etiketiyle yayımlandı.

Tanıtım bülteninden

Bir oturuşta okunabilecek en çarpıcı Kısa Klasikler çağdaş illüstratörler tarafından özel olarak tasarlanan kapaklarıyla okurlarla buluşmaya devam ediyor.

İşaret Memuru

Victoria dönemi İngiltere’sinin en önemli romancısı kabul edilen Dickens, Oliver Twist ve David Copperfield gibi kültleşmiş karakterlerin yaratıcısı olmasının yanı sıra doğaüstü, tekinsiz güçlere, spiritüalizme duyduğu ilgiyle de tanınır.

Bu seçkiyi oluşturan üç öykü; bir demiryolu çalışanına bir hayaletin musallat olmasıyla başlayan gizemli olayları konu alan “İşaret Memuru”, jüri başkanlığı yaptığı cinayet davası boyunca sanığın suçlu olduğunu göstermeye çalışan bir hayalet tarafından sürekli rahatsız edilen bir bankacının hikâyesinin anlatıldığı “Cinayet Davası” ve beş rehberin birbirine anlattığı hayalet hikâyelerinden oluşan “Günbatımına Karşı”, yazarın hayal gücünü ustalıkla kullandığı korku türünün en başarılı örnekleri arasında yer alır.

#kısaklasikler #ingilizklasikleri #tekinsizöyküler #hayalet #korku #spiritüalizm

Çevirmen: Selçuk Işık

CHARLES ­DICKENS,­1812’de­ İngiltere’nin­ Portsmouth ­kentinde­ doğdu.­Babası ­hapse ­düşünce okuldan­ ayrılıp ­bir ­fabrikada­ çalışmak­ zorunda­ kaldı.­ Bu­ dönemde­ işçi­ sınıfının­ yaşamını­ ve­ sıkıntılarını­ yakından­ tanıma­ fırsatı­ buldu.­ Babası­ dönünce­ eğitimini­ tamamladı.­ Önce­ bir­ avukatla, sonra ­liberal ­bir ­gazetede ­çalıştı. ­Mister Pickwick’in Serüvenleri ­(1837) ­adlı ­ilk ­romanı ­çok ­tutuldu. Ardından­ gelen ­Oliver Twist ­önce­ yayın­ yönetmenliğini ­üstlendiği ­bir ­dergide ­tefrika ­edildi.­Bunu Nicholas Nickleby, Antikacı Dükkânı ve ­Martin Chuzzlewit ­izledi. ­Bir Noel Şarkısı (1843) ­olağanüstü bir ­başarı ­elde ­etti. ­Dombey and Son, ­Dickens’ın ­romancılığında ­bir ­dönüm­ noktası ­oldu. ­David Copperfield’da, toplumsal­ sorunlardan ­çok ­kendi ­deneyimlerine ­ağırlık ­veren ­Dickens, ­İki Şehrin Hikâyesi­ ve ­Büyük Umutlar’la ­zirveye ­çıktı. ­Dickens’ın ­yapıtları, ­gerçekçi ­biçemin,­ düzyazı ustalığının, ­mizahi ­bir ­dehanın ­ve ­benzersiz ­edebî­ karakterlerin­ en­ önemli­ örnekleri­ olarak­ değerlendirildi.­ Dickens,­ 1870’te­ Chatham­ yakınlarında ­Gad’s­ Hill’deki ­kır ­evinde ­öldü.

SELÇUK­ IŞIK,­ Marmara­ Üniversitesi­ İngilizce­ İşletme­ Bölümü’nden­ mezun­ oldu. ­İngiliz­ komünist tarihçi­ Ernie ­Trory’nin ­İkinci ­Dünya­ Savaşı­ sonrasında­ Almanya’nın­ doğu­ bölümünde­ sosyalizmin­ kurulmasını­ ele­ aldığı, ­Yazılama­Yayınevi’nden ­basılan ­Almanya’da Sosyalizm­ adlı ­kitabı­ çevirdi. 2014’ten ­bu ­yana, ­soL Haber Portalı’na ­düzenli ­olarak­ çevirmenlik ­yapmaktadır.

Palto

Rus gerçekçiliğinin öncüsü Gogol, monarşinin hüküm sürdüğü çarlık döneminde kaleme aldığı öykü derlemesi Petersburg Öyküleri içinde yer alan Palto’yla edebiyata “küçük adam”ı dahil etti. Sıradan bir kalem memuru olan Akakiy Akakiyeviç’i sırtında yeni paltosuyla sokaklara salınca, karakterin hayatın gerçeğinden kaynaklanan ıstırabı feodalizmin merkezindeki bürokratik aygıtı öylesine korkuttu ki Gogol Rus insanını aşağılamakla, halkına ihanetle suçlandı.

Gogol’ün hiciv dolu yaklaşımıyla, görmezden gelinen, horlanan sessiz yığının içinden sıradan bir insanın umutsuz mücadelesini anlattığı öykü, Dostoyevski’den Tolstoy’a, Turgenyev’den Çehov’a bütün bir Rus edebiyatını şekillendirdi.

“Yaratıcı bir okur verin bana. Palto onun için.”

Vladimir Nabokov

#kısaklasikler #rusklasikleri #rusgerçekçiliği #küçükadam #bürokratikçark #hiciv

Çevirmen: Ayşe Hacıhasanoğlu

NİKOLAY ­GOGOL, 1809’da ­Uk­ray­na’da ­doğ­du. ­Halk ­kültürünü ­yansıtmakla­ birlik­te alı­şıl­mışın ­dışına ­çıkan ­ ilk ­öyküle­ri Rus ede­bi­yatına ye­ni ­ve ­di­ri ­bir ­ha­va ­ge­tir­di. ­Genç ­yaşında ­ünle­nen ­Go­gol’ün ­ilk ­hayranl­arı­ arasında şair­ Alek­sandr Puş­kin ve­ eleş­tir­men­ Vis­sa­ri­on ­ Belins­ki ­de ­vardı. ­Mirgorod Öyküleri ­ve ­Petersburg Öyküleri,­ Go­gol’ün ­Rus­ ede­bi­yatında­ki ­ye­ri­ni ­da­ha ­da ­sağl­aml­aş­tır­dı.­ Çar ­I. ­Ni­kol­ay­ döne­minde­ki ­yozl­aşmış bürok­ra­si­yi acımasızca ­ala­ya­ alan­ Müfet­tiş ­adlı ­güldürüsünün ­ge­ri­ci ­basından ­gördüğü ­büyük ­tep­ki ­üze­ri­ne ­Rusya’dan ayrılmak zo­run­da ­kalan­ Go­gol, çe­şitl­i aralarl­a 1842’ye ­ka­dar­ Ro­ma’da ­ya­şadı. ­Ölü Canlar­ adlı ­romanı, ­serfl­ik düze­ni ­ve ­devl­et ­yöne­ti­min­de­ki­ adal­et­sizl­ikl­e­riyle­ feo­dal­ Rus­ya’yı yansıtıyor­du. Go­gol’ü ­ününün doru­ğu­na ulaştıran ­yapıtı ­Ölü Canlar ­ol­du.­ “Rus­ ede­bi­yatının ­ba­bası”­ ola­rak ­ka­bul ­edil­en ­Go­gol, ­ya­şa­mı­nın­ son­ döneminde ­ruh­sal ­bu­nalımlar ­ge­çi­rip ­1852’de ­Mos­ko­va’da ­öldü.

AYŞE­ HACIHASANOĞLU,­ Dil­ ve­ Tarih-Coğrafya­ Fakültesi’nin­ Rus­ Dili­ ve­ Edebiyatı ­Bölümü’nü­ 1973 yılında ­bitirdikten ­sonra ­yedi­ yıl ­çevirmen­ olarak ­SSCB­ Büyükelçiliği ­Basın ­Bürosu’nda ­çalıştı. ­Bu ­dönemde­ “Ekim­ Devrimi­ Sonrası­ Türkiye ­Tarihi” ­ve ­“Bir ­Karagün ­Dostluğu”­ çevirileri­ yayımlandı.­ Dostoyevski’den­ Karamazov­ Kardeşler­ ve­ Uysal­ Kız; Tolstoy’dan ­kısa ­öyküler, ­Kafkas Esiri ­ve­ Diriliş; ­Turgenyev’den ­Babalar ve Oğullar;­ Gorki’den­ seçme­ öyküler,­ Makar Çudra, Bozkırda, Seyirciler, Amerika’dan­ İtalya’ya, Edebi Portreler­ ve­ Aleksandr­ Bogdanov’dan­ Kızıl­ Yıldız­ çevirileri­ arasındadır.­

Kısa Klasikler serisinin diğer kitapları: Fyodor Dostoyevski – Uysal Kız; H.P Lovecraft – Nyarlathotep;  Gustave Flaubert – Saf Bir Yürek; Lev Tolstoy – Polikuşka, İnsan Neyle Yaşar; John Stuart Mill – Düşünce ve Tartışma Özgürlüğü Üzerine; Platon – Kriton ya da Görev Üstüne; Herman Melville – Kâtip Bartleby; Anton Çehov – Altıncı Koğuş, Öylesine Bir Hikâye; Alexis de Tocqueville – Demokratik Zorbalık; Henry David Thoreau – Yürümek; Émile Zola – Nasıl Ölünür; Arthur Schopenhauer – Mutlu Olma Sanatı; Edgar Allan Poe – Morgue Sokağı Cinayetleri; Jane Austen – Evlilik; Oscar Wilde – Yalnız Sıkıcı İnsanlar Kahvaltıda Parlar; Charles Darwin – Lapa Lapa Kelebek Yağıyordu.

edebiyathaber.net (10 Temmuz 2020)

Yorum yapın