Şiblî Numânî’den “Türkiye, Mısır ve Suriye: Bir Seyahatname”

Şubat 22, 2021

Şiblî Numânî’den “Türkiye, Mısır ve Suriye: Bir Seyahatname”

Şiblî Numânî’nin “Türkiye, Mısır ve Suriye: Bir Seyahatname” adlı kitabı Timaş Yayınları etiketiyle yayımlandı.

Tanıtım bülteninden

“Türkiye, Mısır ve Suriye: Bir Seyahatname” adlı bu eşsiz eserle, meşhur İslam tarihçisi Şiblî Numânî’yi yanınıza alarak II. Abdülhamid dönemi Osmanlı topraklarına ve Arap dünyasına seyahat edeceksiniz…

Hindistanlı büyük dil âlimi ve İslam tarihçisi Şiblî Numânî 1892 senesi baharından itibaren altı aylığına İstanbul, Beyrut, Kudüs ve Mısır’a ilmî bir seyahat tertip etmiştir. Bu seyahatinde tutmuş olduğu notları bir buçuk yıl sonra Hindistan’da sefernâme adıyla neşreder. Sonraki yarım asır boyunca Hintli Müslümanların Osmanlı Devleti hakkında beslediği büyük sempatinin kazanılmasında katkısı olduğuna inanılan bu seyahatname Urdu dilinde sayısız baskı yapmıştır. Şibli Numânî’nin müşahedeleri dışarıdan bir göz olarak dönemin Osmanlı topraklarına, insanlarına ve kurumlarına dair çok önemli ayrıntılar içerir.

Hamidiye Camii’nde katılmış olduğu Cuma selamlığı ve yakından gördüğü II. Abdülhamid’e dair tasvirleri… Aşir Efendi Kütüphanesi’nin hafız-ı kütübü hakkında anlatılan olay, kütüphane müdavimlerinin okumuş oldukları eserlere dair bahis ve XIX. yüzyılda İstanbul kütüphanelerine dair yorumları… Eski Bombay Konsolosu Hüseyin Hasib, Derviş Paşa ve Gazi Osman Paşa’nın evlerine yönelik detaylı değerlendirmeleri… Ahmed Cevdet Paşa ile olan vicahi görüşmesi… Medrese talebelerinin “cerre çıkmasına” yönelik eleştirileri… İstanbul’daki bir matbaada Nesefi Akidesi Şerhi kitabından sansürlenen “İmamların Kureyşten” olduğuna dair bir hadis-i şerifin çıkarılışına şahit oluşu ve bu hususta gösterdiği tepki… Tophane Müşiri Zeki Paşa ile ilk karşılaşma anı… İstanbul ve Kudüs Hindî dergâhlarına dair çarpıcı anlatılar… Muharrem matemlerindeki İrânîler ve onların ritüellerine dair ilginç gözlemler… Hristiyan Arapların ilmi faaliyetlerini takdir ve çağdaşı Müslümanlarının gayretsizliğini tekdir… Mısır’da Ezher Medresesi’ndeki öğrencilerin hâl-i pürmelâlleri… Kahire’deki renkli Mevlid-i Nebevî kutlaması ve buradaki tasavvuf ricaline bakışı…

Bu eşsiz eserle, meşhur İslam tarihçisi İmam Şibli Numânî’yi yanınıza alarak II. Abdülhamid dönemi Osmanlı topraklarına ve Arap dünyasına seyahat edeceksiniz.

edebiyathaber.net (22 Şubat 2021)

Yorum yapın