Masthead header

“Metin Tespitinden Metinsel Eleştiriye” uluslararası sempozyumu

Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 1-2 Kasım 2012 tarihlerinde “Metin Tespitinden Metinsel Eleştiriye” uluslararası sempozyumunu düzenliyor.

1 Kasım 2012 Perşembe
09.30 Açılış
Rektör Prof. Dr. Gülay Barbarosoğlu
Açılış Konuşması
10.15 – 10.30 Ara
I. Oturum
Oturum Başkanı Mehmet Fatih Köksal
10.30 Mertol Tulum
“Metin Neşrinin Genel Problemleri”
10.50 İnci Enginün
“Yeni Türk Edebiyatı Metinlerinin
Neşriyle İlgili Meseleler”
11.10 Nihat Öztoprak
Marmara Üniversitesi
“Hakemli Akademik Dergilerde Editörlük Meselesi”
11.45 – 13.30 Öğle Yemeği
II. Oturum
Oturum Başkanı Zehra Toska
13.30 Walter Andrews, Mehmet Kalpaklı
University of Washington, Bilkent Üniversitesi
“Osmanlı Şiirinin Yaşadığı Yer Olan Meclis:
Kökenleri ve Sosyal Uygulamalar”
13.50 Gülşah Taşkın
Koç Üniversitesi
“Kişisel Bir Anlatıda Padişah Algısı:
Arz-ı Hâl ü Sergüzeşt-i Gilanî ve
Kanunî Sultan Süleyman”
14.10 Erol Köroğlu
Boğaziçi Üniversitesi
“Bir Süreci Şeyleştirmek:
Filoloji, Metinsel Eleştiri ve Okumanın
Değişen Doğası”

III. Oturum
Oturum Başkanı Nihat Öztoprak
15.00 Saliha Paker
Boğaziçi Üniversitesi / Okan Üniversitesi
“Telif Kavramı Üzerine”
15.20 Emel Kefeli
Marmara Üniversitesi
“Edebiyat İncelemelerinde Disiplinlerarası Yaklaşımlar:
Géocritique”
15.40 Halim Kara
Boğaziçi Üniversitesi
“Modern Türk Edebiyatı Tarihinde
Dönemleştirme Meselesi”
16.15 – 16.30 Ara
IV. Oturum
Oturum Başkanı İnci Enginün
16.30 Ömür Ceylan
İstanbul Kültür Üniversitesi
“Klasik Şerh Metinlerinin Neşrinde Karşılaşılan
Sorunlar ve Öneriler”
16.50 Murat Umut İnan
“Şirazlı Hafız’ı Ahmed Sudi’nin
Şerh-i Divan-ı Hafız’ından Okumak:
Şerh, Şarih ve Eleştiri”
17.10 Cemal Demircioğlu
Okan Üniversitesi
“Çeviribilim Bakış Açısıyla
Eski Türk Edebiyatı Sahasında
Tercüme Eserlerin Değerlendirilmesi
Üzerine Bir Tartışma”

2 Kasım 2012 Cuma
I. Oturum
Oturum Başkanı Ömür Ceylan
09.15 Selim Sırrı Kuru
University of Washington
“Yazma Mecmualarda Bulunan Kısa Eserlerde
Kişisellik ve Bu Eserlerin Yayılımı Üzerine Gözlemler”
09. 35 Sebahat Deniz
Marmara Üniversitesi
“Şiir Mecmuaları Metinlerinin Kurulması Meselesi”
09.55 Mehmet Gürbüz
Bozok Üniversitesi
“Cönkler ve Mecmualar Üzerinden Osmanlı
Toplumunun Şiir ve Şair Tercihlerine
Bir Bakış Denemesi”
10.30 – 10.45 Ara
II. Oturum
Oturum Başkanı Nüket Esen
10.45 Nuran Tezcan
Bilkent Üniversitesi
“Aşk Mesnevilerinin Kurgusu Bağlamında Şeyh
Galib’in Hüsn ü Aşk’ı”
11.05 Nur Gürani Arslan
Boğaziçi Üniversitesi
“Yeniden Yazma: Hüsn ü Aşk Örneği”
11.25 İ. Hakkı Aksoyak
Gazi Üniversitesi
“Edebiyat Tarihinin Yazılmasında Farsça Divanların
Önemi: Antepli Aynî’nin Farsça Divan’ı Örneği”
12.00 – 14.00 Öğle Yemeği

III. Oturum
Oturum Başkanı Emel Kefeli
14.00 Mehmet Fatih Köksal
Ahi Evran Üniversitesi
“Metin Neşrinde Aparat Birliğine Doğru:
Öneriler”
14.20 Cihan Okuyucu, Sadık Yazar
Yıldız Teknik Üniversitesi, Medeniyet Üniversitesi
“Dikkatli Bazı Müstensih veya
Müstensih-Yazar / Şairlerin İsim Tamlaması ve
Bazı Ses Değişikliklerini Gösterme Gayretleri”
14.40 Orhan Bilgin
29 Mayıs Üniversitesi
“Yazmalarla İlgili Birtakım Istılahlar”
15.15 -15.30 Ara
IV. Oturum
Oturum Başkanı Orhan Bilgin
15.30 Esat Harmancı, Gülçin Tanrıbuyurdu
Kocaeli Üniversitesi
“Bir Uzmanlık Alanı Olarak
Metin Tamiri Meselesi”
15.50 Arzu Atik, Fatma Büyükkarcı Yılmaz
Boğaziçi Üniversitesi
“Otobiyografik Metinler Olarak 19. Yüzyıl Divanları”
Kapanış

E-posta adresiniz yayınlanmaz ve paylaşılmaz. Gerekli alanlar yıldız ile gösterilmiştir *

*

*

Ç o k   O k u n a n l a r