Masthead header

Kısa Klasiklerde bu ay: “Hadleyburg’ü Yozlaştıran Adam”, “Neva Bulvarı”

Mark Twain’den “Hadleyburg’ü Yozlaştıran Adam” ve Gogol’den “Neva Bulvarı” Can Yayınları etiketiyle Kısa Klasikler dizisinden yayımlandı.

Tanıtım bülteninden

Bir oturuşta okunabilecek en çarpıcı Kısa Klasikler çağdaş illüstratörler tarafından özel olarak tasarlanan kapaklarıyla okurlarla buluşmaya devam ediyor.

Hadleyburg’ü Yozlaştıran Adam

Mizahın sinizmle birleştiği bir yozlaşma öyküsü.

Hadleyburg’ü Yozlaştıran Adam, William Faulkner’ın Amerikan edebiyatının kurucusu olarak nitelediği daha çok romanlarıyla tanınan gerçekçi yazar Mark Twain’in mizahçı yanının öne çıktığı kısa bir öyküsü.

Sarsılmaz dürüstlüğüyle övünen Hadleyburg kasabası halkının bir yabancıyı farkında olmaksızın rencide etmesi, büyük bir intikam hikâyesine dönüşür. Ülkenin en dürüst kasabası olarak tanınan Hadleyburg’ün namını karalamak isteyen bu öfkeli yabancı, yozlaştırılamaz olmasıyla övünen halkı kendi gerçeğiyle yüzleştirmek üzere müthiş bir plan hazırlar. İnsanlığın açgözlülük, kıskançlık, intikam gibi en olumsuz niteliklerini hicvederek irdeleyen Twain bu öyküsüyle ikiyüzlü toplumsal ahlak anlayışına da en ağır eleştirilerden birini yöneltir.

 #kısaklasikler #amerikanklasikleri #hiciv #toplumsalahlak #yozlaşma #intikam

Yazar: Mark Twain

Çevirmen: Berrak Göçer

Dizi: Kısa Klasikler

Tür: Öykü

Sayfa sayısı: 72

Fiyat: 8,50 TL         

MARK­ TWAIN,­ 1835’te­ ABD’nin­ Florida­ eyaletinde­ dünyaya­ geldi.­ Asıl­ adı ­Samuel ­Langhorne ­Clemens’tir. Babasını ­çok ­küçük ­yaşta ­kaybeden ­yazar,­ okulunu ­yarıda­ bırakarak ­bir ­basımevinde ­çalışmak ­zorunda ­kaldı. On sekiz ­yaşına­ geldiğinde ­dünyayı ­keşfetme ­arzusunda­ bir­ genç ­olarak­ ABD’nin­ değişik ­eyaletlerini ­gezmeye başladı, ­bu ­arada­ çeşitli ­matbaalarda ­çalıştı.­Yirmi­ dört­ yaşında ­kaptanlık­ ehliyetini ­aldı­ ve­ Amerikan­ İçsavaşı çıkana ­kadar ­nehir ­gezileri ­düzenleyen ­gemilerde ­kaptanlık ­yaptı.­ Bazı ­gezi ­yazıları ­ve ­makaleler ­yazarak ­çeşitli eyaletleri ­dolaştı.­1867’de­ ilk­ kitabı ­The Celebrated Jumping Frog of Calaveras County’i ­(Calaveras ­İlçesinin Ünlü ­Sıçrayan­ Kurbağası) ­yayımladı.­ Öksüz ­ve ­yaramaz­ bir ­çocuğun ­Mississippi’de ­geçen ­maceralarını­ anlattığı 1875’te ­yayımlanan ­Tom Sawyer’ın Maceraları ­adlı­ kitabı ­çok­ sevildi.­1885’te­ yayımlanan ­Huckleberry Finn’in Maceraları kitabı­ da­ kimilerince­ Amerikan ­edebiyatının ­ilk ­büyük ­edebî ­eseri ­olarak ­değerlendirilmiştir. Kariyerinin ­zirvesinde ­döneminin ­en ­önemli ­Amerikan ­ünlüsü ­olduğu­ düşünülür.­ 21 ­Nisan­1910’da Connecticut’ta­ hayatını­ kaybetmiştir.

BERRAK­GÖÇER,­1986’da­ İstanbul’da ­doğdu.­ 2007’de­ New­ York ­Üniversitesi­ Medya,­ Kültür­ ve­ İletişim Bölümü’nden ­mezun ­oldu.­ Edit­örlük ­ve ­çevirmenlik ­yaparak ­yayın­ hayatını ­sürdürüyor.

Neva Bulvarı

İhtişamın sefaletle kol kola gezindiği en ünlü bulvar!

Gogol, Neva Bulvarı’nda 19. yüzyıl Rusya’sında toplumsal düzenin ve bireylerin eleştirisini eşsiz bir başyapıt olarak ortaya koymuştur.

Neva Bulvarı, Gogol’ün Rus edebiyatının mihenk taşı kabul edilen Petersburg Öyküleri adlı derlemesindeki diğer öyküler gibi “küçük adam”ın yazgısını anlatır. Çarlık Rusya’sında yaşanan sosyal sınıf çatışmasını, biri ressam diğeri subay iki arkadaş ve onların âşık oldukları iki kadın üzerinden anlatan öykünün bir diğer karakteri Petersburg yaşamının bütün ihtişamı ve sefaletiyle akıp gittiği Neva Bulvarı’dır.

“Gogol tuhaf bir yaratıktı, ama zaten deha hep tuhaftır.” ​

Vladimir Nabokov

#kısaklasikler #rusklasikleri #küçükadam #çarlıkrusyası #toplumsaleşitsizlik #petersburg

Yazar: Nikolay Gogol

Çevirmen: Mehmet Yılmaz

Dizi: Kısa Klasikler

Tür: Öykü

Sayfa sayısı: 56

Fiyat: 8,50 TL            

NİKOLAY­ GOGOL, 1809’da ­Uk­ray­na’da ­doğ­du.­ Halk ­kültürünü ­yansıtmakla  birlik­te ­alı­şıl­mışın ­ dışına ­ çıkan ­ ilk öyküle­ri ­Rus ede­bi­yatına ­ye­ni ­ve ­di­ri ­bir ­ha­va­ ge­tir­di.­ Genç ­yaşında ­ünle­nen ­Go­gol’ün­ ilk ­hayranl­arı ­arasında ­ şai­r  Alek­sandr  Puş­kin ­ ve­ eleş­tir­men ­ Vis­sa­rion ­ Belins­ki ­de ­vardı.­ Mirgorod Öyküleri ­ve ­Petersburg Öyküleri, Go­gol’ün ­Rus­ ede­bi­yatında­ki ­ye­ri­ni ­da­ha ­da ­sağl­aml­aş­tır­dı. ­Çar ­I. ­Ni­kol­ay ­döne­minde­ki ­yozl­aşmış­ bürok­ra­si­yi acımasızca ­ala­ya­ alan­ Müfettiş­ adlı­ güldürüsünün­ ge­ri­ci ­basından ­gördüğü­ büyük ­tep­ki ­üze­ri­ne ­Rus­ya’dan­ ayrılmak ­ zo­run­da ­kal­an Gogol, ­ çe­şitli ­aral­arl­a ­1842’ye ­ kadar ­Ro­ma’da  ya­şadı. ­Ölü Canlar ­adlı ­ro­manı, ­serfl­ik düze­ni ­ve ­devl­et ­yöne­ti­min­de­ki­ adal­et­sizl­ikl­e­riyl­e ­feo­dal­ Rus­ya’yı  yansıtıyor­du. Go­gol’ü ­ ününün  doru­ğu­na ulaş­tıran ­yapıtı ­Ölü Canlar ­ol­du. ­“Rus­ ede­bi­yatının ­ba­bası”­ ola­rak ­ka­bul­ edil­en ­Go­gol,­ ya­şa­mı­nın ­son ­döne­min­de ruh­sal­ bu­nalımlar ­ge­çi­rip ­1852’de­ Mos­ko­va’da ­öldü.

MEHMET­ YILMAZ,­1956’da­ Eskişehir’de­ doğdu.­1981­Yılında­Ankara­ Üniversitesi­ Dil­ ve­ Tarih­ Coğrafya­ Fakültesi­ Rus­ Dili­ ve­ Edebiyatı­ Bölümü’nü ­bitirdi.­1983 ­yılında ­Konstantin ­Paustovski’nin­ öykülerinden derlediği­ Taşan Irmaklar ­yayımlandı.­ 2017­ yılında ­yayımlanan­ Valeri ­Brüsov’un ­Ateş Meleği ­­romanını,­ son olarak ­da­ Tolstoy’un­ Diriliş romanını­ çevirdi.­Yazarlar ­sendikası­ üyesi ­olan­ Mehmet­ Yılmaz­ Bodrum’da ­yaşıyor.

Kısa Klasikler serisinin diğer kitapları: Fyodor Dostoyevski – Uysal Kız; H.P. Lovecraft – Nyarlathotep;  Gustave Flaubert – Saf Bir Yürek; Lev Tolstoy – Polikuşka, İnsan Neyle Yaşar; John Stuart Mill – Düşünce ve Tartışma Özgürlüğü Üzerine; Platon – Kriton ya da Görev Üstüne; Herman Melville – Kâtip Bartleby; Anton Çehov – Altıncı Koğuş, Öylesine Bir Hikâye; Alexis de Tocqueville – Demokratik Zorbalık; Çoğunluğun Zorbalığı; Henry David Thoreau – Yürümek; Émile Zola – Nasıl Ölünür; Arthur Schopenhauer – Mutlu Olma Sanatı; Edgar Allan Poe – Morgue Sokağı Cinayetleri; Jane Austen – Evlilik; Nikolay Gogol – Palto; Charles Dickens – İşaret Memuru; Oscar Wilde – Yalnız Sıkıcı İnsanlar Kahvaltıda Parıldar; Charles Darwin – Lapa Lapa Kelebek Yağıyordu; Desiderius Erasmus –  Tatlı Gelir Yaşamayana Savaş.

edebiyathaber.net (21 Ağustos 2020)

E-posta adresiniz yayınlanmaz ve paylaşılmaz. Gerekli alanlar yıldız ile gösterilmiştir *

*

*

Ç o k   O k u n a n l a r