Modern yüzyılın başyapıtlarından Şato, Zehra Aksu Yılmazer’in çevirisiyle Can Yayınları’nda

Temmuz 28, 2022

Modern yüzyılın başyapıtlarından Şato, Zehra Aksu Yılmazer’in çevirisiyle Can Yayınları’nda

Franz Kafka’nın “Şato” adlı romanı, Zehra Aksu Yılmazer çevirisiyle Can Yayınları tarafından yayımlandı.

Tanıtım bülteninden

Yayımlandığından beri soğuk gölgesini dünyamıza yaymaya devam eden gaddar, vahşi, suskun bir yapı. İnsanın varoluşla, kuşkularıyla ve korkularıyla sonu gelmeyecek absürd mücadelesinin hikâyesi.

Franz Kafka’nın Dava ve Amerika‘yla birlikte tamamlamadan bıraktığı Şato, ilk kez 1926’da Max Brod tarafından yayımlandı. Kadastrocu K.’nın profesyonel ve bireysel kimliğinin gizemli bir şato ve temsilcileri tarafından tanınması için verdiği beyhude mücadeleyi anlatan eser, iktidar yapılarının yarattığı sistematik düzeni sorunsallaştırır ve bu yapıların ürünü olan bürokratik labirentin karşısında pasif boyun eğişi yüzümüze çarpar. Devlet aygıtının keyfiliği, orantısız gücü ve aşırı bürokratikleşmesi üzerine kara bir hiciv olarak okunan Şato, insanın anlamdan yoksun bir dünyada sonuçsuz kalmaya mahkûm anlam arayışına dönüşür.

 #iktidar #distopya #bürokrasi #absürdizm #yabancılaşma #paranoya
 
Dizi: Can Modern
Tür: Roman
Sayfa sayısı: 352
Fiyat: 42,00 TL          
 
FRANZ KAFKA, 1883’te Prag’da doğdu. Kaf­ka’nın ai­le­siy­le olan ilişki­si, Ya­hu­di asıl­lı olu­şu, için­de ya­şadığı top­lum ve si­ya­sal or­tam, çevre­si­ne ya­bancılaş­masını kolaylaştırdı. 1906’da hu­kuk dok­to­rasını tamam­la­yan Kaf­ka’nın ilk yapıtları Bir Kavganın Tasviri ve Taşrada Düğün Hazırlıkları, 1912’den önce yayımlandı. 1912’den baş­la­ya­rak Dönüşüm, Amerika, Dava adlı baş­ya­pıt­la­rı bir­bi­ri­ni iz­le­di. Ceza Kolonisinde adlı öyküsü -suç so­ru­nu­nu iş­le­me­si açı­sından- Dava ile iliş­ki­liy­di. Ve­re­me yaka­lan­an Kaf­ka, 1924’te Vi­ya­na yakınlarında­ki Ki­er­ling Sa­na­tor­yumu’n­da öl­dü ve Prag’da top­ra­ğa ve­ril­di. Şato adlı son romanı yarım kalan Kafka, ya­pıt­la­rın­da­ çağımız in­sa­nı­nın kor­ku­larını, yalnızlığını, ken­di ken­di­ne ya­bancılaş­ma­sını ve çev­re­siy­le ile­ti­şim­siz­li­ği­ni di­le getir­di. Kaf­ka, tüm yapıt­la­rı­nın yakılmasını va­si­yet et­miş ol­sa da dos­tu Max Brod bu is­te­ği­ni ye­ri­ne ge­tir­me­di ve eserlerini 20. yüzyıl edebiyat tarihine kazan­dırdı.
 
ZEHRA AKSU YILMAZER, Giresun’da doğdu, Almanya’da büyüdü, Ankara Hacettepe Üniversitesi Mütercim-Tercümanlık Bölümü’nden mezun oldu. Almancadan Türkçeye pek çok kitap çevirdi; çevirilerinden bazıları: Robert Musil, Üç Kadın; Stefan Zweig, Macellan ve Brezilya; Hermann Hesse, Doğu Yolculuğu; Gustav Meyrink, Kardinal Napellus; Carl Gustav Jung, Dört Arketip; Heiner Müller, Hamlet Makinesi; Herfried Münkler, İmparatorluklar; Uwe Timm, Sıcak Yaz; Lukas Bärfuß, Yüz Gün; Leo Perutz, Dokuzla Dokuz Arasında; Monika Maron, Uçucu Kül; Wolfgang Schivelbusch, Keyif Verici Maddelerin Tarihi; Melinda Nadj Abonji, Güvercinler Havalanırken; Hans Belting, Floransa ve Bağdat; Arno Schmidt, Leviathan ya da Dünyaların En İyisi; Rainer Maria Rilke, Duino Ağıtları; Gotthold Ephraim Lessing, Düzyazı Fabllar; Sigmund Freud, Totem ve Tabu (İstanbul Psikanaliz Derneği 2021 Çeviri Başarı Ödülü); Katerina Poladjan, Bana Evimizi Anlat Anahid. İstanbul’da yaşıyor.

edebiyathaber.net (28 Temmuz 2022)

Yorum yapın