Masthead header

Kitap pazarı 5 milyar liraya ulaştı!

turkiye_kitap_pazari_genisliyor_h12149Bugün Gazatesi’nin Ya­yım­cı Mes­lek Bir­lik­le­ri Fe­de­ras­yo­nu­’na dayanarak verdiği habere göre, ya­yın­cı­lık sek­tö­rü 2013’te de bü­yü­me­ye de­vam et­ti. 

2012’de 293 mil­yon adet olan ban­drol sa­tı­şı 2013’te 330 mil­yon 17 bin 405 ade­de ulaş­tı. En faz­la ban­drol kul­la­nı­lan il 217,3 mil­yon­la İs­tan­bul ol­du. Ge­nel Baş­kan Bay­ram Mu­rat, ban­drol kul­la­nı­mın­da­ki ar­tı­şın oku­ma oran­la­rı için ol­du­ğu ka­dar kor­san ki­tap­la mü­ca­de­le için de önem­li bir gös­ter­ge ol­du­ğu­nu söy­le­di. Mu­rat, “Ban­drol sa­tış ra­kam­la­rı YAY­FED ola­rak et­kin­li­ği­mi­zi ölç­tü­ğü­müz önem­li bir pa­ra­met­re. 330 mil­yo­na ula­şan ban­drol sa­yı­sı sek­tö­rün hız kes­me­den bü­yü­dü­ğü­nün gös­ter­ge­si. 2012’de 4.5 mil­yar li­ra bü­yük­lü­ğü olan sek­tör ge­çen yıl 5 mil­yar li­ra­ya ulaş­tı. Bu yıl­ki he­de­fi­miz ise 5.5-6 mil­yar li­ra­lık ki­tap pa­za­rı­na ulaş­ma­k” de­di.

e-kitap pazarımız hızla büyüyecekMu­rat, AB­D’­de yüz­de 13, İn­gil­te­re­’de yüz­de 6, Fran­sa­’da yüz­de 1,8 olan e-ki­tap pa­za­rı­nın Tür­ki­ye­’de he­nüz bin­de 7 ci­va­rın­da ol­du­ğu­na de­ğin­di. “Tür­ki­ye­’de bin 200 ci­va­rın­da elek­tro­nik ki­tap baş­lı­ğı alın­mış­tı. 2013’te bu ra­kam 5 bin ci­va­rın­da ger­çek­leş­ti. Ye­ni dü­zen­le­me­ler­le bu pa­za­rın hız­la bü­yü­ye­ce­ği­ni ön­gö­rü­yo­ru­z” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

16 Ocak 2014

E-posta adresiniz yayınlanmaz ve paylaşılmaz. Gerekli alanlar yıldız ile gösterilmiştir *

*

*

Ç o k   O k u n a n l a r