Masthead header

“Türkiye kentlerinin dönüşümü: Morfolojik bir bakış” semineri 27 Nisan’da

carsambaMSGSÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Çarşamba Seminerleri’ne, 27 Nisan Çarşamba 11.00’de “Türkiye kentlerinin dönüşümü: Morfolojik bir bakış” başlıklı sunuşu ile Tolga Ünlü ve Yener Baş konuk oluyor.

Her ikisi de Mersin Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmakta olan konuşmacılardan Tolga Ünlü; 2014 yılında Türkiye Kentsel Morfoloji Araştırma Ağı’nın kuruluşunda da etkin rol oynamış, araştırmalarını fiziksel planlama, kentsel tasarım ile kentsel morfoloji üzerine yoğunlaştırmış ve 2012 yılından beri Mersin Üniversitesi Akdeniz Kent Araştırmaları Merkezi müdürlüğünü sürdürmekte. Yener Baş aynı bölümde temel tasarım stüdyosu, planlama tarihi ve kentsel morfoloji derslerini sürdürmekte, mülkiyet ilişkilerinin yanı sıra kentsel morfoloji ve kentsel tasarım konularındaki çalışmalarını sürdürmekte. Türkiye kentlerinin dönüşümünü morfolojik bir bakış açısıyla ele alan sunuşun tanıtım metninden:

“Bu çalışmada, Türkiye kentlerindeki mekansal dönüşümün kentsel morfoloji alanından tarihsel-coğrafi bir yaklaşımla kavranması amaçlanmıştır. Bu doğrultuda Mersin özelinden yola çıkılarak, mekanı biçimlendiren morfolojik süreçler kent bütünü ve mahalle ölçekleri olmak üzere iki düzeyde incelenmiştir.

İlk olarak kent bütünü ölçeğinde, “çeper kuşak” kavramına dayalı olarak kentsel büyüme örüntüleri çözümlenmiş ve çeper kuşakların oluşumu ile kentin morfolojik dönemleri arasındaki bağlantılar incelenmiş, ikinci aşamada bu dönemleri karakterize eden morfolojik süreçlere yönelik açıklamalar geliştirilmiştir.

Bu doğrultuda, ayrıntılı morfolojik çözümlemeler yoluyla kent bütününde gözlemlenen morfolojik dönemlerin belirli konut alanlarının iç değişiminde yarattığı etkiler açıklanmaktadır. Kente eklenen ilk konut bölgelerinde oldukça karmaşık morfolojik süreçler barındırmaktadır. Bu süreçlerden yola çıkılarak parsel ve binalar için “morfo-genetik tipler” tanımlanmış ve halihazır durumda ortaya çıkan morfolojik bölgeler belirlenmiştir. Böylece çalışmada morfolojik süreçlerin ve bölgelerin tanımlanmasına ilişkin ayrıntılı bir yöntem ortaya koyulurken, aynı zamanda kentsel morfoloji yazınındaki kavram ve kategorilerin Türkiye bağlamına taşınmasına yönelik tartışmalar geliştirilmiştir.

Mekanın dönüşümüne yönelik morfolojik çözümleme, Türkiye kentleşmesine özgü dinamikleri ve sorunları anlamak için önemli bulgular sağlamaktadır. Gerek çeper-kuşaklar ve kent bütünündeki gelişim örüntüsünde, gerekse konut alanlarının iç değişimlerinde planlama mekanizmasının piyasa dinamiklerinin ardından geldiği ve dolayısıyla morfolojik süreçlerde plan kararlarının bir nedenden çok sonuç olarak kendini gösterdiği anlaşılmaktadır.”

edebiyathaber.net (25 Nisan 2016)

E-posta adresiniz yayınlanmaz ve paylaşılmaz. Gerekli alanlar yıldız ile gösterilmiştir *

*

*

Ç o k   O k u n a n l a r